I-Opener - Outplacement en Loopbaanontwikkeling met coaching in buitenland
I-Opener Loopbaanontwikkeling, Outplacement en Coaching in Nederland en Portugal
Noloc

Privacyverklaring

I-Opener Inzicht en Perspectief, gevestigd aan Batinghe 13, 9472 XE te Zuidlaren, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
(binnenkort gevestigd in Zuidlaren; adresgegevens volgen)
 
Contactgegevens
Jolanda Boomsma is  de Functionaris Gegevensbescherming van I-Opener.  
Zij is te bereiken via jolandaportugal AT gmail DOT com  en info AT zininjewerk DOT nl of telefonisch 06-21283585.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
I-Opener verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- Adres
- E-mailadres

Persoonsgegevens tijdens het begeleidingstraject:
- Naam werkgever - leidinggevende - gevolgde therapie / psych. soc. begeleiding  (indien van toepassing)
- C.V. - Sollicitatiebrieven - foto-impressie Portugalreis - banknummer i.v.m. mogelijke terugbetaling vliegticket
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolandaportugal AT gmail DOT com, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
I-Opener verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het beantwoorden van jouw coachingsverzoek
- Het voeren van coachingsgesprekken via Whatsapp, telefoon of face tot face.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere post t.g.v. jouw traject.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Voor toezending offerte en factuur
- Om door jou voorgeschoten kosten (bijv. vliegticket) terug te betalen 
- Om begeleidingsplan goed en zorgvuldig te kunnen afstemmen
- Om je te helpen bij sollicitatievaardigheden                                                
- Om sollicitatiegesprekken voor te bereiden met je voor te bereiden / oefenen
- I-Opener verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- (de foto’s) herinnering voor jou aan je coachingsreis
- (de foto’s) uitsluitend na toestemming gebruik voor PR doeleinden (website, social media) 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
I-Opener neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I-Opener) tussen zit.

I-Opener gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:
- Microsoft 365
- Bitdefender Total Security System
- ALTI online HR-assessment instrument
- Op smartphone Android, gebruikmakend van Linked In, (Facebook), Instagram, Google, GMail 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
I-Opener bewaart je persoonsgegevens in eerste instantie om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het dossier (aantekeningenmap en digitaal) bewaren wij 10 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden
I-Opener verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
I-Opener gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door I-Opener en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand of gekopieerde aantekeningen, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolandaportugal AT gmail DOT com 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

I-Opener wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
I-Opener neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jolanda Boomsma via jolandaportugal AT gmail DOT com 
 
Hartelijke groet, 

Jolanda Boomsma

I-Opener, Inzicht & Perspectief  
Outplacement, Loopbaanontwikkeling met Coachingreizen Portugal
Oog voor jou, in Werk en Leven! 


Je kunt me bereiken op:
0031 (0) 6 212 83 585